Терапия проф. Альфреда Томатиса

Терапия проф. Альфреда Томатиса

Терапия заключается в прослушивании специально подобраного звукового аудиоматериала с определенными звyковыми частотами. Занятия стимулируют центральную нервную систему, кору головного мозга, которая является центром процесса мышления. Основная
цель метода заключается в том, чтобы поддерживать слуховую функцию, что приводит к повышению концентрации, качества обучения и развития языковых навыков и общения. Терапия состоит из нескольких этапов от очень интенсивной звуковой стимуляции в начале терапии до активного участия пациента. Перед началом терапии

Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.
Etap I – 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.
Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, w przeciwieństwie do pierwszej, na pracy z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Diagnoza

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej – badaniem za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.

Słuchanie a słyszenie

Wiodącą funkcją ucha według Prof. Tomatisa nie jest słuchanie a słyszenie. Bardzo wyraźnie odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji jak i odpowiedniego ich filtrowania. Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać, czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą równowagę słuchową. Może mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżnianiem wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Dodatkowo może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa. Wszystkie ww. czynniki mogą obniżać motywację dziecka do nauki, wzbudzać zniechęcenie i negatywnie wpływać na wiarę we własne możliwości. Brak uwagi słuchowej powoduje także takie problemy szkolne jak dysleksja czy dysgrafia. Uwaga słuchowa wiąże się też z lateralizacją słuchową. Wiele trudności szkolnych wynika z nieprawidłowej lateralizacji, czyli dominacji lewego ucha. Zaletą dominacji prawego ucha jest to, że przetwarza ono informacje dźwiękowe znacznie szybciej i precyzyjniej niż lewe. Metoda treningu słuchowego jest pomocna zarówno w przypadku rozwijania uwagi, jak i wykształcenia prawidłowej lateralizacji słuchowej.

Dla kogo?

 • Pacjentów cierpiących na schorzenia neurologiczne
 • Dzieci autystycznych
 • Dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi (m.in. dysleksja)
 • Wszystkich, którzy chcieliby usprawnić pracę mózgu
 • Osób uczących się języków obcych
 • Osób żyjących w ciągłym stresie
 • Kobiet w ciąży

Efekty

 • Poprawia zdolność utrzymywania równowagi i koordynacji ruchowej, co doskonale uzupełnia efekty rehabilitacji ruchowej w kombinezonach u pacjentów neurologicznych
 • Redukuje nadwrażliwość na dźwięki u dzieci autystycznych
 • Stymuluje i poprawia pracę mózgu za pomocą wysokich dźwięków
 • Poprawia koncentrację i uwagę poprzez wzmocnienie funkcji słuchowej
 • Ułatwia naukę i asymilację języków obcych
 • Zmniejsza liczbę popełnianych błędów ortograficznych
 • Zwiększa sprawność komunikowania się
 • Uspokaja, relaksuje, działa antystresowo
2017-09-25T11:00:54+00:00