REGULAMIN

§ 1. DEFINICJE

1. Wydawca Kart Podarunkowych – Centrum Intensywnej Terapii Olinek, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa.

2. Karta Podarunkowa - bon otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości 150zł.

3. Nabywca - podmiot, który w Centrum Intensywnej Terapii Olinek lub za pomocą przelewu, dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości 150zł, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o wartości 150zł.

4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w Centrum Intensywnej Terapii Olinek.

5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych w Centrum Intensywnej Terapii Olinek.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie 150zł oraz do przyjmowania jej do realizacji w Centrum Intensywnej Terapii Olinek.

2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 1 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

3. W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca, dokonuje płatności w Centrum Intensywnej Terapii Olinek lub poprzez przelew.

4. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

5. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w siedzibie Centrum Intensywnej Terapii Olinek lub w drodze przesyłki w przypadku zakupu poprzez kontakt e-mail.

6. Karta Podarunkowa ma ważność do 31.12.2020r.

7. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

7.. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

9.. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.

10. Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa: a. może być zrealizowana wyłącznie w Centrum Intensywnej Terapii Olinek b. nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne, c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana, d. może być zrealizowana przez każdorazowego jej Użytkownika. §

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

1. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej w biurze Centrum Intensywnej Terapii Olinek oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za zajęcia.

2. W przypadku, gdy cena zajęć nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej przekracza wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny zajęć oraz wartości środków na Karcie Podarunkowej.

3. Karta podarunkowa może być realizowana zgodnie z ofertą Centrum Intensywnej Terapii Olinek.

4. Zajęcia można zarezerwować poprzez e-mail: olinek@olinek.com.pl lub dzwoniąc na numery podane na stronie internetowej www.olinek.com.pl

5. Wszystkie zajęcia odwołane w tym samym dniu lub dnia poprzedzającego zajęcia po godzinie 17:00 są płatne (uznane jako odbyte).

6. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy, ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach: a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej, c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych.

§ 4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin Kart Podarunkowych dostępny jest Centrum Intensywnej Terapii Olinek oraz na stronie Centrum Intensywnej Terapii – Olinek Suit Therapy na portalu społecznościowym facebook.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.11.2018 i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych począwszy od tej daty.